FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSER I PSYKOTERAPI I DANMARK.

Godkendt af SPUDs bestyrelse, februar år 2002.

1. Dansk psykoterapeutisk videreuddannelse er præget af to traditioner.

2. For det første har uddannelser til psykoterapeut været afholdt uden for de offentlige uddannelsesinstitutioner, dels i tilknytning til behandlingssteder, dels i overvejende grad af private institutter.

3. For det andet har rekrutteringen til de psykoterapeutiske uddannelser været tværfaglig. Såvel læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter etc. og også folk direkte fra personale og lederstillinger i erhvervslivet med en varieret uddannelsesbaggrund er blevet optaget på og har gennemført psykoterapeutiske uddannelser og har derefter arbejdet som del- eller fuldtids terapeuter såvel privat som i offentlige stillinger.

4. Indtil for ca. 20 år siden kunne antallet af psykoterapeutiske uddannelser tælles på én hånd. Fra midten af 70'erne er antallet af uddannelser vokset betragteligt. I dag gennemføres en lang række uddannelser i forskellige psykoterapeutiske specialdiscipliner, systemisk terapi, kognitiv terapi, psykoanalytisk orienteret analyse, gestalt- familie- og kropspsykoterapi af flere forskellige retninger etc.

5. Indtil nu har dette marked for psykoterapeutiske uddannelsestilbud reguleret sig selv. Der har med andre ord ikke været formuleret retningslinier for standarden af de psykoterapeutiske uddannelser, hverken fra det offentlige eller fra uddannelsesstedernes side. Hertil er der formentlig flere grunde.

6. Én af dem er, at det på grund af variation i såvel teoretiske udgangspunkter som arbejdsmetoderne er uhyre vanskeligt at sammenligne såvel psykoterapeutisk praksis som psykoterapeutiske læreprocesser.

7. En anden er, at udkommet af psykoterapi er dybt afhængig af samspillet mellem klient og terapeut og hermed igen af terapeutens mellemmenneskelige færdigheder, som alle kan beskrives som kvalitative størrelser, som det er umådeligt svært - om ikke umuligt - af fremme alene gennem kvalitative krav til en uddannelse.

8. I de seneste år har man særligt i de danske faglige sammenslutninger for psykologer og læger (psykiatere) drøftet retningslinier for psykoterapeutisk uddannelse (eller mere præcist: psykoterapeutisk videreuddannelse).

9. Disse drøftelser har, i hvert fald delvist, været præget af parallelle debatter og tiltag i andre europæiske lande. Der er således, såvel på europæisk som på dansk grund, opstillet kriterier for psykoterapeutiske uddannelser i Dansk Psykologforening og i Dansk Psykiatrisk Selskab.

10. I efteråret 1994 stiftedes Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelsesinstitutioner i Danmark (SPUD).

11. Ét af de afgørende motiver for at stifte denne sammenslutning var ønsket om at sikre en række minimumskrav til psykoterapiuddannelserne i Danmark - til gavn både for klienterne, de studerende, henvisende myndigheder og uddannelsesinstitutionerne selv.

12. Et forsøg på at sikre et så højt kvalitetsniveau som muligt i de forskellige psykoterapeutiske uddannelser må, efter SPUDs opfattelse, ske ved opstilling af en række kvantitative såvel som en række kvalitative krav.

Læs mere på www.spud.dk
 

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN