FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  


Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Af Ole Vadum Dahl

Identitet


Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.Denne indstilling placerer os i den såkaldte humanistiske terapi-tradition.

ID er også baseret på den erfaring, at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. I løbet af vores opvækst er vores umiddelbare medfødte "væren" blevet trængt i baggrunden af og erstattet med mere eller mindre begrænsende selvbilleder og sociale roller. Vores erfaring er, at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle "værens-kerne". Her har ID-Psykoterapi hentet inspiration fra den såkaldt "transpersonlige psykologi".

Integrativ Dynamisk


For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i vores sammenhæng kraftfuld og bevægelig.
Det er vores erfaring indenfor ID-Psykoterapi, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder, i stedet for at lade os begrænse af en enkelt psykologisk retnings mere snævre forståelsesramme og metodevalg.
Derfor er ID-Psykoterapeuter uddannede til at være nuancerede og fleksible i deres forståelse af menneskelige problemer og udviklingsmuligheder, så de kan hjælpe flest muligt på den bedst mulige måde.

Noget af det unikke ved ID er, at vi i stedet for blot at tage nogle enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer eller blande flere mere eller mindre tilfældige retninger sammen, har skabt en overordnet, dynamisk forståelsesramme, som sætter os i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige terapiformer og udviklingssystemer.

ID-Udviklingsspiralen


Indenfor ID-Psykoterapi illustrerer vi psykoterapeutisk arbejde gennem en model, som vi kalder for ID-udviklingsspiralen. Når vi kalder vores terapeutiske model for "udviklingsspiralen", er det fordi, at mennesker i et terapiforløb ofte bevæger sig igennem forskellige lag af psyken i løbet af en terapeutisk udviklingsproces.

Hvis du kender til de forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger, vil du bemærke, at hvert niveau af ID-udviklingsspiralen på en måde også er en beskrivelse af det aspekt af psyken, som har haft de forskellige psykologiske skolers hovedfokus eller primære interesse.
I stedet for at betragte de psykologiske retninger som modsætninger betragter vi dem i ID-Psykoterapi som vigtige bidragsydere til at beskrive, hvad vi opfatter som forskellige lag af psyken.

Det adfærdspsykologiske niveau


Vore mere eller mindre hensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Det kognitive niveau


De filtre vi oplever verden igennem

Det systemiske niveau

De roller og relationsmønstre vi indgår i, som udgør den gode eller dårlige ”kemi” imellem mennesker.

Det psyko-dynamiske niveau

Den opvækst som har formet såvel vores personlighed og vore måder at relatere på, som de filtre vi ser og hører verden igennem og vore konkrete adfærdsmønstre.

Det eksistentielle niveau


De alment menneskelige grundvilkår som vi alle må konfrontere os med

Det humanistiske niveau


At udfolde det potentiale som vi kommer til verden med at aktualisere vore værdier og den personlige mening med vore liv.

Det transpersonlige niveau


Vores inderste essentielle kerne

De syv principper i ID-Udviklingsspiralen

For at kunne definere hvad psykoterapi og psykisk udvikling består af, har vi de 7 principper, som ser ud til at gå igen i forskellige former for terapi, selv om de enkelte principper betones forskelligt fra skole til skole. Det kan se ud til at psykisk udvikling består af følgende principper eller ingredienser, som gensidigt påvirker hinanden:

1. Bevidstgørelse - at blive mere opmærksom, at erkende og forstå

2. Holdningsændring - at ændre indstilling til os selv, til andre og til livet

3. Ansvarliggørelse - at blive mere ansvarlig for sit eget liv

4. Kompetence-udvikling - at udvikle sin formåen og udnytte sine evner

5. Afbalancering - at genfinde den psykiske og energimæssige balance

6. Integration - at blive mere hel

7. Dis-identifikation - at bryde identifikationen med de gamle roller.

Med venlig hilsen
Claus V. Nielsen
Formand for ID-Psykoterapeutisk Forening
www.id-pf.dk

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN