FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN  

Af Ergoterapeutforeningen

Ergoterapi har til formål at fremme den enkeltes sundhed og livskvalitet gennem meningsfuld aktivitet. Ergoterapi er et tilbud til mennesker som af forskellige grunde har problemer med at udføre deres daglige aktiviteter eller som risikerer at få det i fremtiden.

Aktivitet er alt det, mennesker foretager sig for at være aktive, inklusiv at klare sig selv (egen-omsorg), nyde livet (fritid) og bidrage til den sociale og økonomiske struktur i deres samfund (arbejde). At fremme menneskelig aktivitet indebærer at samarbejde med mennesker om at vælge, organisere og udføre aktiviteter, som de pågældende finder nyttige eller meningsfulde i relation til deres omgivelser.

Gennem samarbejde med den enkelte, sætter ergoterapeuter mennesker i stand til at opnå tilfredsstillende præstationer i aktiviteter efter eget valg. Vægten lægges på at fremme aktivitet med klienten frem for at gøre ting for klienten. I dette samarbejde erkender ergoterapeuter det dynamiske samarbejde mellem mennesker, omgivelser og aktivitet.

Målet for behandlingen er, at mennesker som er syge, hvad enten det er medfødt eller opstået senere i livet, opnår de fysiske, psykiske og sociale færdigheder som er nødvendige for, at personen på en tilfredsstillende måde kan udøve de aktiviteter han eller hun finder meningsfulde og som omgivelserne stiller krav om.

I et samfundsmæssigt perspektiv er ergoterapeutens opgave at udforme vores omgivelser så de bliver brugbare og tilgængelige for alle, og her er befolkningens og de berørte gruppers eget engagement i centrum. Ergoterapi bygger på en forståelse af at sundhed, omgivelser og aktivitet er indbyrdes afhængige af hinanden.

Ergoterapeutisk behandling


Ergoterapeuter behandler mennesker der af forskellige årsager ude af stand til at klare deres daglige aktiviteter. Baggrunden kan variere betydeligt og kan have udgangspunkt i en pludselig forværring af helbredet i forbindelse med en operation, en blodprop, muskel eller led skader osv.. Det kan også være mennesker der pga. sygdom eller alderdom langsomt mister deres funktionsevner og mulighed for at fortsætte deres aktive liv. Desuden behandler ergoterapeuter også børn med bl.a. indlæringsvanskeligheder, forsinket udvikling, psykiske lidelser og medfødte funktionsnedsættelser. Ergoterapeutisk behandling kan også anvendes forebyggende gennem undersøgelser af fysisk og psykisk sundhed på f.eks. arbejdspladsen og anvisning til forbedring af den enkeltes sikkerhed og sundhed.

Ergoterapeuter arbejder som behandlere på sygehuse, psykiatriske sygehuse, genoptræningscentre, plejehjem, diverse institutioner for sindslidende, socialpsykiatrien, dagcentre, børneinstitutioner, skoler, hos kommunen i forbindelse med hjælpemidler og boligindretning, arbejdstilsynet, bedriftssundhedstjenesten, private firmaer og i klientens eget hjem.

Ergoterapeuter indgår ofte i et behandler team sammen med andre faggrupper som fx læger, fysioterapeuter mv.

Ergoterapeuter arbejder indenfor områderne almen sundhed, børns sundhed, ældres sundhed, psykisk sundhed, fysisk sundhed, sundhed på arbejdspladsen.

Undersøgelse og behandling


Al ergoterapi starter med at undersøge det enkelte menneskers ønsker til livet. Det sker med udgangspunkt i den enkeltes aktivitetsvaner og fysiske og psykiske forudsætninger.
Ergoterapeuten bruger hverdagslivets aktiviteter direkte i behandling og træning og ergoterapeuten vurderer også hvordan omgivelserne hæmmer eller fremmer aktivitet - i hjemmet, på arbejdspladsen, uddannelsesstedet, daginstitutionen, boligområdet og nærmiljøet.

Undersøgelsen tager for det meste udgangspunkt i klarlæggelse af behandlingsbehovet hvilket foregår gennem samtaler, observation af aktivitetsudførelse og tests. Sammen med den enkelte finder ergoterapeuten frem til om aktiviteter kan udføres bedre, om omgivelserne skal tilpasses og om hjælpemidler kan være med til at løse problemer med aktivitet. For eksempel er træning af aktiviteter der fremmer og udvikler de færdigheder den enkelte har brug for, et centralt element i den ergoterapeutiske behandling. Træningen relaterer sig både til de fysiske, psykiske og sociale færdigheder og om kan for eksempel omhandle koncentration og hukommelse, problemløsning, logisk tænkning, evnen til at indgå i socialt samvær, fysisk formåen, håndfunktion, koordination, balance og kommunikation.
Ergoterapeutisk behandling kan også indbefatte vurdering af behovet for hjælpemidler og tilpasning af udstyr og hjælpemidler, det gælder alt lige fra et simpelt hjælpemiddel i køkkenet til avanceret computerudstyr på arbejdspladsen.

Ergoterapeuten støtter den enkelte i at udføre aktiviteter som fremmer selvbestemmelse og sundhed. Formålet med behandlingen er, at etablere eller genetablere og fremme aktivitet, livskvalitet, netværk og deltagelse overalt hvor den enkelte færdes og at forebygge ulykker, isolation og risiko for yderligere aktivitetstab.

Uddannelse


Uddannelsen til autoriseret ergoterapeut tager 3½ år og kvalificere de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere ergoterapeutiske opgaver indenfor sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, rehabilitering, vedligeholdelse og behandling med fokus på sammenhængen mellem menneskets aktivitet og omgivelser. I uddannelsen indgår sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelig, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og der veksles mellem praktisk og teoretisk arbejde, med hovedvægt på det teoretiske.
Derudover er det muligt efterfølgende, gennem længerevarende praktisk erfaring, at specialisere sig indenfor følgende områder; arbejdsmiljø, børn, ældre, håndterapi, psykiatri og erhvervet hjerneskade.

 

Besøg Ergoterapeutforeningens hjemmeside på: www.etf.dk

FORRETNINGSBETINGELSER FAGBESKRIVELSER OPTIMERING INFO TIL BEHANDLERE VIFAB & RAB OM FAGBOGEN